tensorstore.OutputIndexMethod.array = <OutputIndexMethod.array: 2>