tensorstore.OutputIndexMethod.constant = <OutputIndexMethod.constant: 0>